Sprijin nerambursabil de pana la 150.000 euro pentru restaurante cu specific pescaresc

In data de 11.08.2016 s-a lansat sesiunea de proiecte pentru Masura I.6 "Diversificarea veniturilor si noi forme de venit" din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Tipul apelului: competitiv, cu termen limita de depunere pana la data de 07.10.2016.

Intensitatea sprijinului financiar:

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 150.000 EUR.

Sprijinul financiar nerambursabil - maxim 50 % din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri pentru fiecare operațiune și nu depășește suma maximă de 75 000 EUR.

Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 ani.

                                           

Solicitanții eligibili sunt pescarii, persoane fizice sau juridice (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, Societate comerciala cu capital privat ) care:

- înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activităţi;

- dețin competențe profesionale corespunzătoare noilor activități dezvoltate;

- au minim 60 de zile de pescuit ultimele in 24 de luni;

- desfasoara activitate in domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311- Pescuitul maritim, 0312 – Pescuitul in ape dulci);

- nu inregistreaza in anul financiar anterior un bilant negativ (capitaluri negative);

 

Obligatoriu: Solicitantul va trebui sa creeze noi locuri de munca si sa si asume o crestere a Cifrei de afaceri.

 

Solicitanti neeligibili:

-solicitantii care sunt infiintati in anul depunerii proiectului;

-solicitantii infiintati in anul precedent depunerii proiectului

-solicitantii care au avut activitatea suspendata conform legii;

-solicitantii care la momentul depunerii Cererii de finantare se afla in proces de lichidare, fuziune, reorganizare;

-beneficiarii inregistrati in Registrul debitorilor cu sume neachitate, pentru POP 2007-2013, pana la achitarea integrala a datoriei fata de AMPOP/AMPOPAM, inclusiv a dobanzilor si majorarilor la intarziere, etc;

 

Activitati eligibile:

În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activităţi complementare, incluzând:

- investiţii la bord pot cuprinde doar activitati care au scop diversificarea veniturilor pescarilor, cum ar fi:

 • Investitii necesare realizarii activitatilor de agrement la bordul ambarcatiunii de pescuit comercial;
 • Investitii necesare realizarii activitatilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcatiunii de pescuit comercial.

- investiţii  în turismul pentru pescuitul cu undiţa;

 • Investitii necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv pe pontoane (Ex. Casute cu ponton individual cu dotarile aferente);
 • Investitii neesare pescuitului recreativ -sportiv pe ambarcatiuni;
 • Achizitia de ambarcatiuni cu destinatie recreativa;
 • Investitii necesare realizarii unor centre de pescuit recreativ sportiv.

- restaurante cu specific pescăresc :

 • investiţii noi sau adaptarea;
 • modernizarea unor clădiri existente;
 • achizitia de dotari specifice restaurantelor;

- servicii de mediu aferente pescuitului;

 • Investitii ce vizeaza colectarea de deseuri marine sau deseuri pe ape interioare;
 • Investitii ce vizeaza prelucrarea si comercializarea deseurilor marine sau a deseurilor de apele interioare colectate;
 • Investitii ce vizeaza servicii de intretinere si igienizare a plajelor si a zonelor de agrement;

- activităţi educaţionale care privesc pescuitul:

 • Investitii necesare desfasurarii de activitati educative care privesc pescuitul de tip „Scoala Altfel”;
 • Investitii necesare realizarii de tabere tematice pentru copii in zonele de pescuit.

 

În cazul investițiilor la bord, beneficiarii nu transferă nava respectivă în afara Uniunii pentru cel puțin cinci ani de la data plății efective a respectivului sprijin către beneficiar. În cazul în care o navă este transferată în această perioadă, sumele plătite în mod necuvenit în legătură cu operațiunea sunt recuperate de statul membru proporțional cu perioada pentru care nu a fost îndeplinită cerința.

Se pot realiza investiții în activități complementare cu condiția ca activitatea de pescuit comercial să rămână activitate principală. Cifra de afaceri rezultată în urma implementării activităților complementare pescuitului comercial trebuie să fie mai mica de 50% din totalul cifrei de afaceri a organizației.

 

Cheltuieli eligibile:

 1. Cheltuieli cu achiziția şi amenajarea terenului în cuantum de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului sau 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri;
 2. Asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică: studii de teren, obţinere avize, acorduri și autorizații, proiectare și inginerie, organizarea procedurilor de achiziție, consultanță, asistență tehnică;
 4. Cheltuieli pentru investiția de bază: construcții și instalații; montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj; utilaje fără montaj și echipamente de transport; dotări; active necorporale;
 5. Alte cheltuieli: organizare de şantier; comisioane, cote, taxe; cheltuieli diverse și neprevăzute; cheltuieli salariale – pentru personalul cu atribuţii in implementarea operaţiunii/proiectului;
 6. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
 7. Cheltuieli cu informarea și publicitatea proiectului;
 8. Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste și predare la beneficiar: pregatirea personalului de exploatare; probe tehnologice si teste;
 9. Contribuție în natură: contribuția proprie aferentă terenului; Contribuția proprie pentru investiția de bază.

Cheltuieli specifice în cadrul măsurii pot fi:

 1. Cheltuieli cu investițiile la bord;
 2. Cheltuieli pentru turismul cu undița;
 3. Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescăresc;
 4. Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului
 5. Cheltuieli pentru activități educaționale care privesc pescuitul

 

Eligibilitatea proiectului:

1) să fie implementat pe teritoriul României;

2) să conțină activitățile/cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

3) activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.

4) activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare se încadrează în perioada de implementare a proiectului de maxim 24 de luni.

5) dosarul Solicitării de finanțare să fie complet.

6) durata de implementare a proiectului – 24 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 luni.

 

 

Sursa: www.madr.ro