Cine poate obtine finantare pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie  regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire?

                           

Cine poate obtine finantare?

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ  următoarele condiţii:

a) este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;

b)este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă.

 

Cine nu poate obtine finantare?

Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte  o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente -locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii  cu altă destinaţie, după caz.

 

Valoarea finanţării este de:

a) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;

b) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat.

 

Ce tipuri de proiecte se finanteaza prin program?

Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează  energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor  clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare;

b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat

 

Ce tipuri de cheltuieli eligibile sunt eligibile

  1.  achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sisteme lor clasice de încălzire;
  2.  cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;
  3.  taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Unde se depun dosarele de finantare?

Dosarul de finanţare se va depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.

Conform ghidului consultativ postat pe site-ul www.afm.ro, solicitantul va trebui sa achite integral serviciile/produsele/lucrarile din surse proprii, urmand ca ulterior acestea sa ii fie decontate de catre Fondul de Mediu, prin intermediul Cererilor de decontare.

 

 

Sursa: www.afm.ro